.., -


-

, .

, , , - .

- (), - - , .

, .

, .

, .

, ?

!

, .

, .

, .

( , ) , ( ).

, .

( ) .

, .

, .

, .

, .

, .

, .

, .

, .

, .

, , .

, , .

, .

, .

, , (; ).

, .

, .

, , .

, .

, , .

, ( ).

, .

, .

, , .

, , .

3 ( - )
  -
 APA -
  -
 
  -
  -
  -
  - -
  -
  -
 
  ()
  -
 
  - -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  - -
 
  -
  -
  -
 1. -
 2. -
 3. -
 4. -
 5. -
 6. -
 7. -
© 2000- NIV